Wij vinden uw privacy belangrijk. Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld.

Bakker & Partners, met maatschappelijke zetel te Coremansstraat 34, 2600 Berchem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.799.551, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bakker & Partners verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is de Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Bakker & Partners verwerkt:

  • De identiteitsgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer
  • Studie – en beroepsverleden
  • Beroepsaspiraties
  • Ervaring en verworven competenties
  • Foto
  • Cv
  • Eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de verwerkingsdoeleinden hieronder beschreven en in onze privacy policy onder punt 4. Het kan hier gaan om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bakker & Partners verzamelt persoonsgegevens voor rekruterings – en selectiedoeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u steeds onze privacy policy raadplegen op onze website.